Училищен клуб по Етнология "доц. д-р Николай Колев"

          Ръководител на клуба - Силвия Петрова


В Профилирана хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, през 2018/2019 г. продължава дейността си ученическият клуб по Етнология „Доц. д-р Николай Колев” с ръководител г-жа Силвия Петрова, учител по професионална подготовка в направление "Терапия и рехабилитация".

Клуб по Етнология „Доц. д-р Николай Колев” е училищен ученически клуб, който си поставя за цел по-задълбочено изучаване и популяризиране на българското културно-историческо наследство, извършване на етноложки проучвания, интеркултурно образование и възпитание чрез изучаване културата и бита на българите и другите етноси, съставляващи днес българската нация.

Основните дейности са свързани с отбелязване на национално значими и местни исторически дати и събития, изработване на мултимедийни проекти, организиране на училищни изложби, исторически екскурзии, участия в исторически конкурси, събиране на материали и формиране на концепция за възстановяване и обогатяване на етнографската сбирка на училището; създаване на партньорски отношения с Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, със студентския клуб „Старопрестолни етнолози” към Катедра „Нова и най-нова история на България” на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” и клуб „Млад етнограф” към читалище „Напредък-1870“ гр. Лясковец за работа по съвместни проекти и размяна на гостувания за опознаване на културно-историческото наследство на България.

В дейността си клубът разчита на изграждане на ползотворни отношения с Историческия факултет към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Читалище „Надежда-1869” гр. Велико Търново, Държавен архив гр. Велико Търново, РНБ „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново и РИМ Велико Търново, както и с всички добронамерени към идеята и гимназията ни организации.

Настоящият клуб ще затвърди традицията в училището ни да се организира системна извънкласна дейност с учениците. Клубът ще даде възможност на ученици от VIII до XII клас да осмислят свободното си време в избрания от тях клуб по интереси. Организираните клубни дейности ще създадат условия за интелектуално и личностно развитие на учениците, за обогатяване на живота в училище и изява на учениците и техните общности. Чрез реализирането на този клуб училището ще стане по-привлекателна територия за учениците.

Общата цел на клуба е прилагане на иновативни подходи за обучение и комуникация, водещи до подобряване на качеството на обучителния процес и повишаване на интереса от страна на учениците към него. Клубът ще стимулира креативността и натрупването на човешки капитал и ще създаде условия за генериране на социален капитал чрез подобряване на връзките между учениците от различни социални групи в Профилирана Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново.

Цели на клуба ще бъдат - ангажиране на учениците в извънкласни форми на обучение, спазвайки принципите на равенство и свободен избор; предоставяне на поле на изява; изграждане на нови и атрактивни форми на изява, водещи до намаляване и превенция на риска в училище.

Очаквани резултати на Клуб по Етнология „Доц. д-р Николай Колев” към Профилирана Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” са възпитаване, развиване, съхраняване и поддържане на народните традиции и възпитаване на любов към нашата самобитна национална култура и идентичност, участие в културни изяви, развитие на качества, които съдействат за създаване на висок интелект, колективен дух и етични отношения, съхраняване и поддържане на народните традиции на етносите в Република България, възпитаване в етническа толерантност и взаимно уважение.

Целева група на клуба са учениците от Профилирана Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново. Участници в клуба по Етнология „Доц. д-р Николай Колев” са ученици от VIII до XII клас на Профилирана Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” с подчертан интерес към историческата наука и доброволно желание за обществено ангажиране.

Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.