Текущи препратки нормативни документи 22-04-2019
ЗПУО
Етичен кодекс;
Стратегия и план за действие на ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.;
Правилник за дейността на училището "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.;
УУП "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.;
Форми на обучение "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.;
Годишен план за дейността "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.;
Мерки за повишаване на качеството;
Програма за превенция на ранното напускане "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.;
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.
утвърден бюджет и отчет за изпълнието му на "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год..
формите на обучение – ред за организиране и провеждане на ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.;
училищен план-прием на ПХГ"Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.;
държавен план-прием на ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.;
свободните места в паралелкитена ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.;
провеждане на изпити – дата, час, място,срока за оценки на резултатите в ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.
график за консултациите по учебни предмети в ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" към 2018/2019 уч.год.

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.